John Dryburgh Jr.
90-13.69
H. Sharp
93-09.136
John Dawson
90-13.70
R. Juson & Co
90-13.71
John Dryburgh Jr.
90-13.72
Gabriel
93-09.78
H. Sharp
93-09.135